วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Latest:

บุคลากร

Tananon Klinkaew

ประธานปประจำสาขา

อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Java programming
Web programming
.Net programming
Embedded programming

E-mail:tananon.kli@lru.ac.th

Website: http://it.sci.lru.ac.th/th/tananon_kli/

Duldanai Wanthongchai

อาจารย์ประจำสาขา

ดุลดนัย วันธงชัย

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Graduated Diploma in Computer Education, Aichi University of Education.
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

 สาขาที่ถนัด:

Decision Support System
Knowledge management
System analysis and design
Management information system

E-mail:duldanai.wan@lru.ac.th

Website:http://it.sci.lru.ac.th/th/duldanai_wan

Weena Promtet

อาจารย์ประจำสาขา

วีณา พรหมเทศ

วุฒิการศึกษา:

 สาขาที่ถนัด:

 E-mail:weena.pro@lru.ac.th

Website:http://it.sci.lru.ac.th/th/weena_pro/

Jittrapa Konchalard

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จิตราภา คนฉลาด

วุฒิการศึกษา:

 สาขาที่ถนัด:

 E-mail:jittrapa.kon@lru.ac.th

Website:http://it.sci.lru.ac.th/th/jittrapa_kon/

Sunksun Lapunt

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:sunksun.lap@lru.ac.th

Website:http://it.sci.lru.ac.th/th/sunksun_lap

Sujitranan Mungklachaiya

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:sujittraan.mun@lru.ac.th

Website:http://it.sci.lru.ac.th/th/sujittraan_mun

Ittichai Inlupet

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อิทธิชัย อินลุเพท

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: ittichai.inl@lru.ac.th

Website: http://it.sci.lru.ac.th/th/ittichai_inl