วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Latest:

หลักสูตร

เกี่ยวกับสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม เพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันและประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

แนวทางการศึกษาต่อ

เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษา ไปสมัครศึกษาต่อ ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่น ๆ ได้

นอก จากนี้ ยังนำวุฒิการศึกษา ไปสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู และสอบเรียนต่อในโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อเข้ารับราชการครูได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน สควค ที่ http://www.dpstcenter.org/psmt/

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

– นักพัฒนาซอฟต์แวร์

– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

– ผู้บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล

– นักพัฒนาเว็บไซต์

– กราฟิกดีไซเนอร์

– นักสารสนเทศ

– เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ผู้จัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เจ้าของกิจการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับภาคปกติ โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปิดรับภาค กศ.พ. โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาได้ที่