ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม เพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันและประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH